ЗАПИСВАНЕ НА ЧАС: Консултация, Индивидуална сесия, Оценка, Водене на случай

 
Като следствие на дейността се създаде „Център за социална адаптация и подпомагане себепознанието и реализацията на хора живеещи с ХИВ\СПИН-Каспар”, финансиран през 1998 год. от UNAIDS, а през 1999 и 2000 год. продължен от фондация “Отворено общество”.

ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ

 
През 1998 година с подкрепата на фондация “Отворено общество”, реализирахме международен проект за обучение на ХИВ положителни лица в умение за консултиране.
Обучението на ХИВ положителни лица, справили се със социалната дезадаптация и достатъчно интегрирани в общността си, в умение за прилагане на психологически техники и даване на емоционална подкрепа на новооткрити случаи с ХИВ.

 
„Адаптация и обучение в безопасно и здравословно социално поведение на хора, живеещи с ХИВ/СПИН” е проект, който фондацията успешшно реализира през 2001 – 2002 год.
С финансовата подкрепа на Канадската агенция за развитие и UNDP.

 
От 2002 година и продължава своята дейност „Консултативен кабинет по проблемите на ХИВ/СПИН”.
Първоначално финансиран с помощта на UNDP и продължен от „Глобалния фонд за борба със СПИН”, и МЗ в партньорство с Инфекциозна болница – София, и специализираното в нея отделение по СПИН.
Работи се за равен достъп до медицинско обслужване и качествено лечение на хората, живеещи с ХИВ/СПИН.

 
2003 – 2004 година Фондацията работи по проект „Укрепване лидерството сред хора, живеещи с ХИВ/СПИН и създаване на мрежа от неправителствени структури в страната със стратегически планирани дейности за застъпничество”, като в дейността бяха обхванати всички по-големи градове от страната.
Със съдействието на фондация „Отворено общество”.

 
2005 – 2006 година: „Защита правата на хората с физически увреждания, живеещи с ХИВ/СПИН и осигуряването им на достъп до правосъдие”.
По този проект бяха констатирани нарушения на пациентски права и отказ от медицинско обслужване на засегнатине от СПИН.
Финансовата подкрепа е от правния отдел на институт „Отворено общество”.

 
2006 – 2007 година: „Защита правата на хората, живеещи с ХИВ/СПИН и подобряване достъпа им до медицинско обслужване”.
Дейността на проекта включи и обучение на лекари за работа с ХИВ инфектирани пациенти.
Проектът е подкрепен от Демократична комисия към Американското посолство в България.

 
2008 -2009 година: „Хора, живеещи с ХИВ/СПИН, предоставят психо-социална помощ на новооткрити ХИВ-серопозитивни лица и нуждаещите се от помощ и подкрепа, засегнати от проблема”.
Адаптация и ресоциализация на хора, засегнатите от проблема ХИВ/СПИН чрез изграждането на умения и разширяването на съществуващи такива, в областта на консултирането сред хората, живеещи с ХИВ \СПИН в страната.
Финансовата подкрепа е от ФРМС
 
До този момент Фондация „Каспар Хаузер” е реализирала и участвала в изпълнението на повече от петнадесет проекта в подкрепа на хората, засегнати от ХИВ/СПИН.

Нещата имат тенденция да съществуват. Ние решаваме дали да ги материализираме.