ЗАПИСВАНЕ НА ЧАС: Консултация, Индивидуална сесия, Оценка, Водене на случай

Фондация Каспар Хаузер е неправителствена организация.
Екипът на фондацията работи по проблеми свързани с психичното здраве от 1997 година.
Развиваните досега дейности са в сферата на консултирането, социалното посредничество, изследване на стигмата и дискриминацията към засегнатите хора, живеещи с ХИВ/СПИН, разработване и участие в програми, насочени към социална адаптация.
Фондацията е регистрирана СГС – София и поддържа Консултативен кабинет, като работи с хора от цялата страна.

 

ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ

индивидуална сесия

Всяка среща между Вас и професионалист от фондацията за предоставяне на социалнопсихологична помощ, се нарича сесия.
Стандартната продължителност на всяка от индивидуалните сесии е 45 минути. Тази продължителност се възприема като оптимална за гарантиране качеството на процеса на консултиране и терапия.
По време на първата сесия ще бъде направена първоначална оценка и формулировка на социалнопсихологическите Ви проблеми (сесия за оценка - клинична оценка на състоянието, оценка на риска, оценка на индивидуалните психосоциални потребности).
Основната цел на първата консултация е да се изгради формулировка по конкретния случай, за да се набележи терапевтичния план.
Понякога за постигането на тази цел са необходими повече от една сесия.
 

 

консултиране при узнаване на диагнозата ХИВ+

Консултиране за справяне със затрудненията от психологическо естество, свързани с узнаването на диагнозата ХИВ и произтичащото от това кризисно състояние.
Изготвяне на конкретна практическа програма за подпомагане на човека, живеещ с ХИВ/СПИН, след направена оценка на индивидуалните потребности.
Насочване и придружаване за консултации, специализирани изследвания, лечение и грижи към други служби и специалисти.
Предоставяне на техники за общуване и осъществяване на толерантни междуличностни отношения, и хармонизиране на взаимоотношенията между личност и социална среда.
Социално посредничество.

 

консултиране при започване или промяна на АРТ (антиретровирусна терапия)

 
 
Основни знания за АРТ и кога да започнем комбинираната терапия, избор на препарати и възможни комбинации.
Начини на приемане, придържане към терапията и хранене.
Преодоляване на страничните ефекти и неудобствата свързани с ежедневния прием.
Ход на заболяването и възможни опортюнистични инфекции.
Показатели за промяна на терапията и медицински изследвания.

 

 

ДРУГИТЕ ЗА НАС

в знак на признателност за усилията ни

Нелепо е да си въобразяваме, че чрез разумния избор имаме някаква власт над хода на живота си.